Home

Macau

Aomen
Macao

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

DMOZ
Hanyu (Big 5) Macau search! (Mountain View, California, Meilìjian Hézhongguó)

DMOZ
Macau search! (Mountain View, California, United States)

DMOZ
Français La recherche EN FRANÇAISE du Macao de l'Open Directory Project! (Mountain View, Californie, États-Unis)

MACAU SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION > China

Population - 1900: 64,000 - 1950: 205,000 - 2000: 432,000 - 2017: 602,000
Per Capita Income (2011) - 58,280 Euro / 74,900 US Dollars per year

Chinese Language Family: <Macau>.. China .. Hong Kong .. Taiwan .. Singapore